Studia podyplomowe z Excela i VBA pt. "Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA".

Trwają zapisy na studia. Decyduje kolejność zgłoszeńWięcej informacji na stronie studiów:

http://www.wne.uw.edu.pl/index.php/pl/dla-kandydatow/studia-podyplomowe/excel-vba/.

Strona z informacjami dotyczącymi studiów podyplomowych, m.in.:

 • regulamin studiów
 • program studiów
 • terminy zjazdów
 • kontakt z prowadzącymi
 • zasady zaliczenia

Opis kursu:

Celem zajęć jest przedstawienie zaawansowanych narzędzi programu MS Excel służących do pracy z danymi i efektywnych metod ich używania.

Tematyka kursu:

 • przypomnienie działania podstawowych narzędzi do porządkowania danych: Znajdź / Zamień, Tekst jako kolumny, Usuń duplikaty
 • przypomnienie importu danych: z innych plików Excela, z plików tekstowych, ze stron WWW, z baz danych
 • porządkowanie danych przy użyciu funkcji tekstowych (m.in. ZŁĄCZ.TEKSTY(), operator &, LEWY(), PRAWY(), FRAGMENT.TEKSTU())
 • tworzenie zbiorczych tabel: narzędzie Przejdź do…, funkcje wyszukiwania (m.in. WYSZUKAJ.PIONOWO(), PODAJ.POZYCJĘ()), funkcje adresu (m.in. ADRES(), ADR.POŚR(), INDEKS()), funkcje zagnieżdżone i tzw. megaformuły
 • praca z bazami danych w Excelu: filtrowanie danych (liczbowych, tekstowych, dat), funkcje z grupy SUMY.CZĘŚCIOWE(), narzędzia z grupy Konspekty (Grupuj / Rozgrupuj, Suma częściowa), tabele danych (tworzenie automatycznych odwołań, przykłady odwołań strukturalnych), stosowanie nazw (stałe liczbowe, stałe tekstowe, stałe tablicowe, formuły, zakresy danych, dynamiczne zakresy danych), analiza rzeczywistych przykładów
 • zaawansowane tabele przestawne: grupowanie i filtrowanie zmiennych, statystyki i zaawansowane opcje obliczeń, pola i elementy obliczeniowe, wykresy przestawne, tworzenie tabel przestawnych z zewnętrznych źródeł danych oraz na danych skonsolidowanych
 • analiza danych za pomocą funkcji: statystycznych, logicznych, warunkowego zliczania i warunkowych obliczeń oraz funkcji bazodanowych (m.in. BD.ILE.REKORDÓW(), BD.ŚREDNIA(), BD.ODCH.STANDARD())
 • formatowanie warunkowe: używanie zaawansowanych reguł i tworzenie własnych, liczne przykłady (m.in. wyróżnianie całych wierszy tabel dla obserwacji spełniających zadane kryteria, tworzenie automatycznych podpowiedzi, tworzenie automatycznych formularzy)
 • sprawdzanie poprawności danych: analiza wbudowanych kryteriów i tworzenie własnych, tworzenie formularzy odpornych na błędy (m.in. wartości spoza listy, zduplikowane wartości, pozostawienie pustych obserwacji)
 • tworzenie arkuszy przyjaznych dla użytkownika: przykłady aplikacji arkusza kalkulacyjnego

Opis kursu:

Celem zajęć jest zaznajomienie słuchaczy modelowaniem finansowym w Excelu. Omówione zostaną ważniejsze modele stosowane w finansach oraz przedstawione zostaną funkcje i narzędzia Excela stosowane w analizie finansowej.

Tematyka kursu:

 • matematyka finansowa (lokaty): typy lokat bankowych, wartość bieżąca (PV) oraz wartość przyszła (FV), efektywna stopa procentowa, opodatkowanie oraz waluta lokaty, realizacja celów finansowych, przykład aplikacji do analizy lokat w Excelu
 • matematyka finansowa (kredyty): typy kredytów, systemy spłat kredytów (rata stała, rata malejąca, fundusz umorzeniowy, spłata kapitału w ostatniej racie), wysokość raty a długość trwania kredytu, dekompozycja rat kredytowych na część kapitałową i odsetkową, rzeczywista stopa procentowa, prowizja i waluta kredytu, przykład aplikacji do analizy kredytów w Excelu
 • ocena projektów inwestycyjnych: charakterystyka inwestycji (okres trwania, przepływy kapitałowe, stopa procentowa, opodatkowanie), okres zwrotu, zdyskontowany okres zwrotu, wartość bieżąca netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR), porównanie projektów inwestycyjnych, przykład aplikacji do analizy projektów inwestycyjnych w Excelu
 • analiza portfelowa (budowa portfeli): dywersyfikacja ryzyka, zwrot z aktywów, ryzyko, macierze korelacji, macierze wariancji-kowariancji, zwrot i wariancja portfela złożonego z dwóch aktywów, model Markowitza, portfele efektywne - o minimalnym ryzyku (MVP), dla zadanej stopy zwrotu, z uwzględnieniem instrumentów wolnych od ryzyka
 • analiza portfelowa (prognozowanie zwrotu): oczekiwany zwrot z portfela, model jednowskaźnikowy Sharpe'a, szacowanie współczynnika beta, dekompozycja ryzyka (systematyczne i specyficzne), miara ryzyka (Value at Risk), model CAPM, optymalizacja portfela, mierniki jakości zarządzania portfelem (alfa Jensena, Sharpe'a, Treynora)

Opis kursu:

Celem zajęć jest zaznajomienie słuchaczy z analizą biznesową opartą na badaniach operacyjnych (modelach optymalizacyjnych i symulacjach Monte Carlo). Omówione zostaną ważniejsze modele teoretyczne oraz przedstawione zostaną narzędzia Excela.


Tematyka kursu:

 • badania operacyjne (optymalizacja): problemy optymalizacyjne w ekonomii i biznesie, analiza warunkowa (menedżer scenariuszy, tabele danych, szukaj wyniku), pakiet optymalizacyjny Solver – ustawienie celu, warunki ograniczające, wartości zmieniane, metody obliczeń, parametry obliczeń
 • metody symulacyjne: zastosowania symulacji Monte Carlo w ekonomii i biznesie – idea, sposób użycia, wady i zalety, szacowanie rentowności i ryzyka przedsięwzięcia - biznesplan, badanie zysków firmy, analiza rachunku zysków i strat w powiązaniu ze strukturą i kosztem produkcji 
 • symulacja Monte Carlo: wykorzystanie rozkładów ciągłych i dyskretnych, tworzenie funkcji celu, budowanie finansowych modeli symulacyjnych, analiza wrażliwości rozwiązania
 • funkcje finansowe, funkcje tablicowe, operacje macierzowe, narzędzie optymalizacyjne Solver, analiza scenariuszy

Opis kursu:

Celem zajęć jest zaznajomienie słuchaczy analizą statystyczną w Excelu. Omówione zostaną ważniejsze metody statystyczne stosowane w badaniach oraz ekonomicznej analizie danych oraz przedstawione zostaną narzędzia Excela.

Tematyka kursu:

 • szeregi czasowe: prezentacja graficzna, analiza stóp wzrostu, budowa i przeliczanie indeksów, zamiana wartości nominalnych i realnych, analiza danych (giełdowych, walutowych, makroekonomicznych)
 • statystyki opisowe (m.in. średnia, mediana, dominanta, percentyle, odchylenie standardowe, rozstęp ćwiartkowy, współczynniki zmienności) – metody wyliczania, interpretacja, wizualizacja (histogramy, wykresy pudełkowe – tzw. Boxplot)
 • miary korelacji - metody wyliczania, interpretacja, wizualizacja (wykresy punktowe)
 • testowanie hipotez statystycznych: budowa testów (rozkłady, istotność, błędy pierwszego i drugiego rodzaju), rodzaje testów (dla prób zależnych i niezależnych, dla małych i dużych prób, dla średniej i zróżnicowania), wybór odpowiedniego testu, interpretacja wyników testów, wizualizacja wyników, testy nieparametryczne
 • modele regresji: model regresji liniowej (KMRL), estymacja modeli, istotność zmiennych, interpretacja modelu - jakość dopasowania, błędy, współczynniki zmiennych, modele ze stałą oraz bez stałej, zmienne zero-jedynkowe, trendy czasowe, praktyczne przykłady analiz ekonometrycznych
 • badania operacyjne (optymalizacja): problemy optymalizacyjne w ekonomii i biznesie, analiza warunkowa (menedżer scenariuszy, tabele danych, szukaj wyniku), pakiet optymalizacyjny Solver – ustawienie celu, warunki ograniczające, wartości zmieniane, metody obliczeń, parametry obliczeń
 • badania operacyjne (symulacja): zastosowania symulacji w ekonomii i biznesie, metoda Monte Carlo – idea, sposób użycia, wady i zalety, szacowanie rentowności i ryzyka przedsięwzięcia - biznesplan, badanie zysków firmy, analiza rachunku zysków i strat w powiązaniu ze strukturą i kosztem produkcji
 • przykłady aplikacji statystycznych w Excelu służących do tworzenia histogramów, wykresów pudełkowych oraz testów statystycznych

Opis kursu:

Celem zajęć jest automatyzacja codziennie wykonywanej pracy w programie MS Excelu przy użyciu makropoleceń. Cały kurs poświęcony jest nauce języka programowania Visual Basic for Applications (VBA).

Tematyka kursu:

 • rejestrowanie makropoleceń: karta deweloper, nagrywanie makr, odwołania względne i bezwzględne, uruchamianie makr
 • budowa i optymalizacja kodu: budowa edytora VBA, elementy pliku Excela, składnia kodu, składnia procedur, odczytywanie, opisywanie i porządkowanie kodu nagranego przez rejestrator
 • odwołania do zakresów komórek: ActiveCell, Selection, Cells, Range
 • obiekty VBA: właściwości i metody, klasy, kolekcje, hierarchia
 • zmienne VBA: liczbowe, tekstowe, logiczne, obiektowe
 • funkcje i formuły w VBA: formuły wykonywane w VBA, formuły wykonywane w Excelu, funkcje wykonywane w VBA, funkcje Excelowe wykonywane w VBA, funkcje (okna dialogowe) MsgBox i InputBox
 • konstrukcje: With ... End With, For Each ... Next
 • instrukcje warunkowe: If … Then, Select Case
 • polecenie: GoTo

Opis kursu:

Celem zajęć jest przedstawienie wydajnych metod programowania w VBA oraz efektywnego korzystania z rozbudowanych obiektów programu MS Excel w celu tworzenia zaawansowanych aplikacji.

Tematyka kursu:

 • pętle: For … Next, Do … While, Do … Until, polecenie Dir
 • obsługa błędów, przyśpieszanie działania makropoleceń
 • wydajne metody przetwarzania danych: działanie na pojedynczych komórkach, wykonanie operacji na tablicach zmiennych VBA, użycie funkcji Excela, użycie wbudowanych narzędzi Excela
 • wydajna praca na zakresach: właściwości End, CurrentRegion, UsedRange, metoda SpecialCells, tablice zmiennych VBA (deklaracja, zmiana wymiaru, wczytanie danych, wstawienie danych do komórek Excela, zmienne tablicowe)
 • procedury typu Sub: składnia, zasięg (prywatny i publiczny), przechowywanie wartości zmiennych (lokalne, globalne prywatne, globalne publiczne), wywoływanie procedur (skrótowe, słowo Call, metoda Run), przekazywanie argumentów (przez zmienną globalną, przez odwołanie, przez wartość)
 • procedury typu Function: składna, wywoływanie (z formuły Excela, z innej procedury, z okna Immediate, w formatowaniu warunkowym), argumenty (funkcje bezargumentowe, jednoargumentowe, wieloargumentowe, z argumentami opcjonalnymi, o nieokreślonej liczbie argumentów, funkcje tablicowe), tworzenie opisu funkcji dla Excela
 • wydajna praca na tabelach przestawnych: tworzenie i edytowanie, ważniejsze obiekty (PivotCache, PivotTable, PivotFields), odwoływanie się do pól (ColumnField, DataField, PageField i RowField) i znajdujących się w nich zmiennych, formatowanie, tworzenie wykresów przestawnych, ustawianie formatowań warunkowych dla tabel przestawnych
 • zaawansowana praca na wykresach: rodzaje wykresów (Charts, Worksheet Charts, Sparklines), obiekty (ChartObjects oraz Chart), typy wykresów (kolumnowe, liniowe, punktowe, powierzchniowe, łączone, histogramy, pudełkowe), tworzenie animacji na wykresach
 • liczne przykłady aplikacyjne wykorzystujące wiedzę zdobytą na całym kursie i pokazujące nabyte umiejętności, m.in. aplikacja importująca okresowe dane sprzedażowe (oddzielne pliki txt) do Excela, konsolidująca wszystkie sprawozdania do zbiorczej bazy danych, tworząca raporty dla poszczególnych grup produktowych bądź miast i zapisująca je w oddzielnych plikach xlsx oraz pdf

Opis kursu:

Celem zajęć jest przedstawienie narzędzi oraz metod tworzenia profesjonalnych aplikacji Excela. Szczególny nacisk położony zostanie na współpracę Excela z innymi programami. Kurs realizowany jest na poziomie eksperckim.

Tematyka kursu:

 • praca z obiektami zewnętrznymi w VBA: wczesne wiązanie (early binding), późne wiązanie (late binding)
 • operacje na plikach i katalogach przy użyciu wbudowanych poleceń VBA: m.in. MkDir, Open, FileCopy, Name, Kill, RmDir, Dir
 • operacje na plikach i katalogach przy użyciu obiektu zewnętrznego FileSystemObjest (FSO): odwołania do obiektu, struktura, metody (m.in. Create, Copy, Move, Delete, Get, Exists)
 • import plików z Internetu: WinHttpRequest
 • otwieranie plików: Shell, Shell.Application
 • pakowanie i rozpakowywanie plików ZIP: Shell.Application
 • różne metody importu danych z wielu plików Excela: m.in. ExecuteExcel4Macro, ActiveX Data Object
 • praca z programami pakietu Microsoft Office: Word, PowerPoint, Access (ActiveX Data Object oraz Data Access Objects, Outlook (Outlook.Application, Shell, FollowHyperlink, SendKeys)
 • programowanie rekurencyjne
 • tworzenie profesjonalnych aplikacji w Excelu: definicja, cechy, etapy projektowania, testowanie i ocena aplikacji
 • liczne przykłady profesjonalnych aplikacji: narzędziowych, statystycznych, finansowych, biznesowych oraz rozrywkowych

Opis kursu:

Celem zajęć jest przedstawienie narzędzi oraz metod tworzenia profesjonalnych aplikacji Excela. Szczególny nacisk położony zostanie na budowę interfejsu użytkownika. Kurs realizowany jest na poziomie eksperckim.

Tematyka kursu:

 • omówienie narzędzi służących do projektowania interfejsu użytkownika
 • obsługa zdarzeń: arkuszy (m.in. Change, SelectionChange, Activate), skoroszytów (m.in. Open, BeforeClose, SheetActivate), aplikacji, wykresów (m.in. Select, MouseMove), zdarzenia niezwiązane z obiektami (m.in. OnKey, OnTime)
 • obiekty typu Shapes: wstawianie oraz edycja przycisków (m.in. WordArt, Pole tekstowe, ClipArt, Obraz), obsługa formantów formularza (Label, Button, ListBox, DropDown, CheckBox, OptionButton, GroupBox)
 • formanty ActiveX: wstawianie, modyfikowanie właściwości, przypisywanie procedur, rodzaje (ComandButton, ComboBox, CheckBox, ListBox, TextBox, ScrollBar, SpinButton, OptionButton, Label, formanty niestandardow), obsługa zdarzeń (m.in. Change, KeyDown /KeyUp, KeyPress, Click, DblClick, MouseDown/MouseUp, MouseMove, SpinDown/SpinUp, Scroll, DropButtonClick)
 • wbudowane okna dialogowe: funkcje - MsgBox, InputBox, metody - GetOpenFilename, FileDialog, ShowDataForm, ExecuteMso
 • niestandardowe okna dialogowe (formularze UserForm): projektowanie krok po kroku, obsługa przy użyciu skrótów klawiaturowych, obsługa zdarzeń UserForm, dostosowanie okna wyboru formantów (Toolbox), tworzenie własnych szablonów formularzy UserForm
 • zaawansowane formularze UserForm: projektowanie, programowanie i ocena zaawansowanych formularzy UserForm, pozycjonowanie okien dialogowych, monitorowanie poprawności wpisywanych danych do formularzy, używanie niestandardowych formantów, wydajne metody wstawiania danych do formularzy UserForm oraz zapisywania wyborów użytkownika
 • menu podręczne: konstrukcja, modyfikacja (obiekt CommandBar), odwołania do menu podręcznego, odwołania do formantów w menu podręcznym
 • wstążka: konstrukcja (kod XML), edycja (RibbonX), schemat modyfikacji wstążki
 • przykłady profesjonalnych aplikacji: analiza i ocena różnych aplikacji Excela stworzonych przez użytkowników (narzędziowych, statystycznych, finansowych, biznesowych)